Natur- & Miljöhänsyn

Miljöbalken

Den grundläggande hänsynsregeln i miljöbalken innebär att alla som skall vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att åtgärden inte skall skada hälsan eller miljön (Allmänna hänsynsregler 2 kap.) Detta är ett försiktighetsmått som man inte kan undvika när en åtgärd behöver vidtas.

Som exempel på försiktighetsmått som kan komma i fråga, kan nämnas att utsläpp minimeras genom användandet av ett visst filter eller noggrann rening av avloppsvatten, att trädgårdsavfall inte eldas vid ogynnsamma vindförhållanden, att bullervallar sätts upp, att kemikalier hanteras på en hårdgjord yta så att spill inte tränger ner i marken, att dammar byggs så att de uppfyller säkerhetskrav och inte utgör hinder för fisk.

Bästa möjliga teknik
Vid yrkesmässig verksamhet skall bästa möjliga teknik användas för att undvika skador. Tekniken skall från teknisk och ekonomisk synpunkt vara industriellt möjlig att använda inom branshen i fråga. Det innebär att den skall vara tillgänglig och inte bara förekomma på experimentstadiet.

Hushålls- & kretsloppsprincipen
Alla som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas.

Produktvalsprincipen
Alla som skall vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan skada människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarade krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller en bioteknisk organism.

Arbetsmiljötillsyn

Miljöhänsyn vid blästerarbete innebär inte bara hänsynen mot den omgivande miljön – det är minst lika viktigt att visa hänsyn mot blästerförarnas närmiljö, alltså de belastningar de utsätts för när de genomför blästringsarbetet.

Vid blästring med konventionell metod finns bland annat följande nackdelar:
· Tung skyddsutrustning
· Obekväma ställningar att arbeta i med den tunga skyddsutrustning som krävs.
· Svårt att se med allt damm/sand i luften
· Arbetstiden förlängs därmed, vilket innebär att arbetet blir dyrare att utföra

Om man sanerar, rengör eller blästrar med Sponge-Jet metoden så finns bland annat följande fördelar:
· Lättare skyddsutrusning
· Ställningarna kan fortfarande vara svåra, men eftersom skyddsutrusningen är så mycket lättare belastar inte arbetet blästerföraren lika mycket
· Med mindra damm i luften och utan lika kraftiga rikoschetter så ser blästerföraren hela tiden arbetsområdet
· Arbetstiden förkortas därmed och arbetet blir billigare

Yttre miljö

Den yttre miljön är mer utsatt än personen som blästrar – eftersom den inte har någon skyddsutrustning på samma sätt som en konventionell blästerförare. I vanliga fall, när man sanerar med alla dessa blästermetoder, så finns det en hel del man måste täcka och förbereda innan själva saneringen. Ska du brandsanera ett hus som har brunnit, så kan du inte använda vatten eftersom det kommer skapa fuktproblem om du inte täcker golvet med något som suger upp vattnet, och sanerar du med sand i ett hus som har brunnit så måste du täcka för golvet med papper eller plast så det blir enklare att ta upp all sand. Att sedan bli av med den överblivna sanden är också ett problem som förr eller senare dyker upp, och man få då betala dyra pengar för att få någon att frakta bort all sand. Men det finns en annan lösning.

Istället kan man använda Sponge-Jet metoden och använda det blästermedium som är anpassat för just Ert behov. Om du ska sanera ett hus som har brunnit så börjar man med att täcka för väggarna med vanligt brunt skyddspapper. Sen sanerar man golvet. Det som händer är att blästermediumet ”studsar av” golvet ungefär två cm upp i luften och ”ramlar ner” igen. Och så ligger det där. När man är färdig med sitt område, och blästermediumet i blästerklockan är slut – då är det bara att plocka upp bunden på golvet, slänga in det i blästerklockan igen, starta maskinen och fortsätta. Du kan nämlingen använda dessa svampar/blästermedium upp till 15 gånger. Och det räcker länge. Sen tar du helt enkelt av pappret på väggarna, byter kanske blästermediumet beroende på ytan som ska saneras – sen är det bara att fortsätta.

Slutdeponering

Våra beräkningar visar att vi deponerar 10%.

Avfall & producentansvar (15 kap.)
Regler om avfall och producentansvar finns i 15 kap. Miljöbalken. I kapitlet finns även bestämmelser om dumpning och om nedskräpning.

spongejet-contaminant-comparisonBegreppet avfall
Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller planerar att göra sig av med.

Producentansvar
Föreskrifter om producentansvar får meddelas med stöd av miljöbalken. Producentsnsvar innebär att producenten skall se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns eller återanvänds.

Hantering av avfall
När avfall skall transporteras bort genom kommunens eller producentens försorg, får avfallet normalt inte komposteras eller grävas ned eller på annat sätt återvinnas eller bortförskappas av fastighetshavaren eller nyttjanderättshavaren.